วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การทำซิฟต์

Zygote IntraFollopain Transfer หรือ ZIFT

เป็น วิธีการเก็บเซลล์สืบพันธุ์ทั้งไข่และอสุจิมาผสมกันให้เกิดการปฏิสนธินอกร่าง กายก่อน  แล้วจึงนำตัวอ่อนในระยะ Zygote ใส่กลับเข้าไปในท่อนำไข่ ความสำเร็จในการตั้งครรภ์แต่ละครั้งประมาณ ร้อยละ  20-30


แพทย์จะใช้วิธีการนี้ในกรณีที่

ฝ่ายชาย มีเชื้ออสุจิน้อยกว่าปกติ
ฝ่ายหญิง ที่ ท่อนำไข่ไม่ตัน แต่ทำงานไม่ปกติ มีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่และมี พังผืดมาก รวมถึงในคู่สมรสที่ไม่ทราบสาเหตุของการมีบุตรยากด้วย
หมายเหตุ การทำซิฟท์ (ZIFT) ต้องทำการผ่าตัดส่องกล้องตรงช่องท้องเพื่อนำไข่และอสุจิ หรือตัวอ่อนใส่เข้าไปในท่อนำไข่

ZIFT (Zygote intrafollopian transfer) ใช้วิธีการคล้ายกับ GIFT แต่รอจนกระทั่งไข่ และ sperm ผสมกันและปฏิสนธิเกิดขึ้นภายนอกร่างกายเสียก่อน จนเจริญเป็นตัวอ่อนระยะ 1 เซลล์ ที่เราเรียกว่า Zygote แล้วจึงทำการผ่าตัดทางหน้าท้องเช่นเดียวกันวิธีการ Gift เพื่อใส่ตัวอ่อนที่เป็น Zygote เข้าไปในท่อนำไข่เช่นกัน
อ้างอิง
http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/27/contents/genetics-6353.html